DUYURULAR

KESIAD Web Sayfası Aydınlatma Metni

KEMALPAŞA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Hukuki Sebep

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Eğitim, Seminer Ve Konferans Düzenlenmesi, Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenlemek Ad, Soyadı, TCKN (Sertifikalı ise) m.5/2-c, m.5/2-ç Otomatik yollarla
Gündemde Yer Alan İlgili Konuya İlişkin Basın Açıklaması Yapılması Ad, Soyadı, TCKN
(Sertifikalı ise)
m.5/2-c, m.5/2-ç Otomatik Olmayan Yollarla
Gezi Faaliyetleri Düzenlenmesi Ad, Soyadı, Cep telefonu m.5/2-ç, m.5/2-f Otomatik Olmayan Yollarla
(Çeşitli İletişim Uygulamaları)
İnternet Sitesi’nde Fotoğraf, Video, Yazı Kullanılması Yazı Sahibinin Adı, Soyadı, Fotoğraf, Katılımcının Ad, Soyad, Videolar m.5/2-f Otomatik Olmayan Yollarla
Evrak Kayıtlarının Yapılması ve İlgili Birime Ulaştırılması Ad, Soyad, Tckn, İmza. m.5/2-c, m.5/2-ç İlgili kişinin başvurusuyla (Otomatik olmayan yollarla).
Gelen Giden Kargoların Alıcılara Teslimi Ad, Soyad, Tckn, Unvan, Çalışılan Yer. m.5/2-c, m.5/2-ç Çalışanın veya üçüncü kişiden (Otomatik olmayan yollarla)
Şikayet, Talep Ve Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Sorun Yaşanmış İse Sorun Detayları m.5/2-f İlgiliden, telefon yahut mail ile

(Otomatik olmayan yollarla)

Telefon Trafiği Yönetimi Ad, Soyad, Firma Adı, Telefon Numarası m.5/2-ç, m.5/2-f İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Sosyal Medya Yönetimi Ad, Soyad, Kullanıcı Adı m.5/2-f Otomatik olmayan yollarla
Ziyaretçilere İlişkin Hizmetin Yürütülmesi Ad, Soyad, Ziyaret Edilen Kişi m.5/2-e, m.5/2-f İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Eğitim Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi Ad, Soyad, İmza, İstenen Eğitim, E-Posta m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e E-Posta, Eğitim Formu, Eğitim Katılımcı Tutanağı
Toplantı Süreçlerinin Yürütülmesi Ad, Soyad, Telefon Numarası m.5/2-c, m.5/2-ç m.5/2-e, m.5/2-f İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Bilgisayarlar, Yazıcılar, Network Ağları, İnternet, Gibi Sistemlerini, Telefon Sistemlerinin Gerektiğinde Bakımlarının Yapılması. Bakımı yapılan cihazın içerdiği tüm kişisel veriler m.5/2-ç, m.5/2-f İlgili Cihazlar ve Sistemler Üzerinden
İnternet Erişim Hizmeti Ad, Soyad, E-Posta, Tckn, Telefon Numarası, IP Bilgisi (Çalışan İçin + Sicil Numarası Ve Unvan) m.5/2-e, m.5/2-f Otomatik yollarla
Güvenlik Kamera Kaydı Alınması Ses ve Görüntü m.5/2-ç, m.5/2-f Otomatik yollarla
Whatsapp ve Mail Grubunun Kurulması Ad, Soyad, Telefon Nu, Mail adresi m.5/2-ç, m.5/2-f Üye Kayıt Formu
Üyelere SMS gönderilmesi Ad, Soyad, Telefon Nu. m.5/2-f Üye Kayıt Formu

 

 

Veri Aktarım Amacı Aktarılan Kişisel Veriler Aktarılan Alıcı Grupları
Dernekler Bilgi Sistemi
 1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması
Veri Aktarım Amacı Aktarılan Kişisel Veriler Aktarılan Alıcı Grupları
Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Telefon No, Adres Dernekler Bilgi Sistemi
Üyeler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması Ad, Soyad, E-Posta, Telefon Numarası E-Posta ve Whatsapp

Grubunda Bulunan Dernek Üyeleri

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi : kesiad.org

Telefon Numarası : 0 232 877 07 27

Adres : Kirazlı Cad. No:107 D:1 Mehmet Akif Ersoy Mah. Kemalpaşa/İZMİR

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (“KESİAD”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, KESİAD tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Hukuki Sebep

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Üyeliğin Gerçekleştirilmesi Ad, Soyad,Telefon Nu., T.C. Kimlik Nu., Doğum yeri, Doğum Tarihi, Meslek, Kurum, İş adresi, İş telefonu, cep Telefonu nu., e-posta, Referans adı, soyadı, telefon numarası,

 

m.5/2-c, m.5/2-ç Otomatik yollarla
 1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması
Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Mahkemeler, Kolluk Kuvvetleri, Vergi Dairesi, YMM, Emniyet Müdürlüğü, Avukat
 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, KESİAD’ın aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olar
IP Adresiniz (3.239.91.5) kayıt edilmiştir.